Linux VPS 修改DNS解决无法远程访问

文章目录

临时修改当前DNS

vi /etc/resolv.conf

示例:

nameserver 100.100.2.136
nameserver 100.100.2.138
#替换成 Google DNS
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

注:此方法修改会在重启后失效

永久修改DNS

Centos

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

在最后两行添加:

DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4

Debian Ubuntu

vi /etc/dhcp/dhclient.conf

在最后一行添加:

prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;

修改保存退出之后,我们在重启VPS,会看到在  vi /etc/resolv.conf  文件中的DNS就是我们设置固定的DNS

全部为采集文章,文中的 联系方式 均不是 本人 的!

发表评论